Uniformų užsakymasPATVIRTINTA

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. sausio  12  d.

įsakymu Nr. V-17a

 

 

ROKIŠKIO R.  PANDĖLIO GIMNAZIJOS PATALPŲ NAUDOJIMOSI

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                                          Pandėlio gimnazijos (toliau – gimnazijos) patalpų naudojimo tvarkos aprašas (toliau –

aprašas)  numato patalpų nuomos ir naudojimo sąlygas, materialinę atsakomybę.

2.                                          Patalpos nuomojamos pagal galiojančius Rokiškio savivaldybės tarybos sprendimais

numatytus ir patvirtintus įkainius.

 

II. PATALPŲ NUOMOS TVARKA

 

3. Nuomininkas dėl patalpų nuomos prieš 5 darbo dienas teikia prašymą gimnazijos direktoriui ir susipažįsta su patalpų naudojimosi tvarkos aprašu.

4. Pandėlio gimnazijos patalpos pirmumo teise naudojamos:

4.1. mokyklos mokinių ugdymo procesui;

4.2. mokyklos mokinių neformaliam ugdymui ir varžyboms;

4.3. kitiems mokykloje organizuojamiems renginiams;

5. Savaitgaliais sporto salė, laisvu nuo salės užimtumo grafiko laiku, ir kitos gimnazijos patalpos gali būti nuomojamos ir kitiems juridiniams asmenims bei fizinių asmenų grupėms, gimnazijos bendruomenės nariams, Rokiškio rajono švietimo įstaigoms, bendradarbiavimo partneriams sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, susirinkimams ir kt.

6. Suderinus laiką ir grafiką su nuomininku mokykla pasirašo patalpų nuomos sutartį (priedas Nr. 1). Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo mokyklos vadovas ir fizinių asmenų grupės atstovas.

 

III. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA

 

7. Nuomininkams draudžiama subnuomoti ar kitaip leisti kitiems asmenims šiomis patalpomis naudotis.

8. Nuomininkas gali naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais, komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, vanduo ir kt.) yra įskaičiuotos į nuomos mokestį.

9. Nuomininkas naudojasi savo sportiniu inventoriumi, muzikos instrumentais.

10. Gimnazijoje draudžiama:

10.1. rūkyti mokyklos patalpose ar jos teritorijoje;

10.2. vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų;

10.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus;

10.4. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos gimnazijos patalpų naudojimo tvarkos aprašyme;

10.5. gadinti gimnazijos turtą;

10.6. užsiimti gimnazijos patalpose veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais.

11.  Nuomininkas mokyklai atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės.

 

IV. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

 

12. Nuomininkas už kiekvieną nuomą sumoka nuomos mokestį pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą – faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos.

13. Visos lėšos, gautos už nuomą, vadinamos specialiosiomis lėšomis, kurios gali būti

naudojamos:

13.1. organizacinėms reikmėms;

13.2. patalpų materialinės bazės pagerinimui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių

ne dėl nuomotojo kaltės, tenka nuomininkui.

            15. Gimnazija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems patalpų lankytojams.

             16. Gimnazijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį su nuomotoju, pažeidusiu taisykles.

           Tvarka viešai paskelbiama Pandėlio gimnazijos interneto svetainėje.

____________________________________________


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.