Uniformų užsakymas                                                                                              

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Pandėlio  gimnazijos direktoriaus

                                                                                               2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16

 

PANDĖLIO GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ  LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

                                                I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pandėlio gimnazijos (toliau-Gimnazijos) teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklinių autobusų transporto paslaugų, maitinimo paslaugų gimnazijos valgykloje, bufete ir kitų teikiamų paslaugų kainas, gaunamų lėšų panaudojimą.

 2. Gimnazijos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų tvarkos aprašas paruoštas, vadovaujantis Rokiškio rajono  savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 209 patvirtinta „Rokiškio švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka“.

 

                                               II.  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESTIS

                  

3. Paslaugų mokesčių įkainiai:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Įkainis

1.

Automobilių nuoma:

 

1.2

Autobusų  19-25 vietų

1.2.1.  0,24 Eur už 1 km (transporto eksploatacinės išlaidos);

1.2.2. 0.24 Eur už 1 km (transporto eksploatacinės išlaidos) ir 4.05 Eur už sugaištą 1 valandą (ne daugiau kaip 8 val. per parą).

2.

Patalpų nuoma:

 

2.1

Aktų salės, klasės ar kitos patalpos

5.00 Eur už 1 valandą

2.2

Aktų salės, klasės ar kitos patalpos su įranga

12.00 Eur už 1 valandą

2.3

Sporto salė  mokiniams (grupei)

3.00 Eur už 1.5 val.

2.4

Sporto salė kitiems asmenims (grupei)

6.00 Eur už 1.5 val.

 

3.

Maitinimas gimnazijos valgykloje ir bufete (gimnazijos darbuotojų, mokinių, gimnazijos bendruomenės atstovų, bendradarbiavimo partnerių) :

 

3.1

Gimnazijos valgykloje

30 proc. antkainis gaminamiems patiekalams;

20 proc. antkainis negaminamiems patiekalams

3.2

Gimnazijos bufete

30 proc. antkainis gaminamiems patiekalams;

20 proc. antkainis negaminamiems patiekalams

 

    Pastabos.

  1.  Gimnazijos valgykloje antkainis netaikomas maitinimo paslaugoms, teikiamoms:

1.1.mokinių nemokamam maitinimui;

1.2.mokinių, dalyvaujančių vaikų ir jaunimo socializacijos programose, maitinimui;

1.3.mokinių,  lankančių VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Pandėlio dienos centrą, maitinimui.

  1. Kopijavimo ir skanavimo paslaugos, tiesiogiai susijusios su ugdymo proceso organizavimu, gimnazijos  mokiniams ir mokytojams teikiamos nemokamai. Kopijavimo ir skanavimo paslaugos kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims neteikiamos.
  2. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, vykdantiems programas mokiniams ir  Vaikų dienos centrams, gimnazijos patalpos suteikiamos nemokamai.
  3. Rokiškio r. kūno kultūros ir sporto centro organizuojamiems užsiėmimams sporto salės patalpos suteikiamos nemokamai.
  4.  Kompiuteriais ir internetu gimnazijos mokiniai ir darbuotojai naudojasi nemokamai.   Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims mokama naudojimosi kompiuteriais ir internetu paslauga neteikiama.

      

                                  III.  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

6.  Gaunamos lėšos už teikiamas mokyklinių autobusų transporto paslaugas skiriamos transporto priemonėms išlaikyti:

 6.1. kuro pirkimui;

6.2. atsarginių dalių pirkimui ir remonto paslaugų apmokėjimui;

6.3. autobusų tech. apžiūrų paslaugų apmokėjimui;

6.4. autobusų draudimo ir kitoms, su transporto priemonėmis susijusioms, paslaugoms apmokėti.

 7. Surinktos procentinių antkainių lėšos už parduotus maisto produktus bei gaminius gimnazijos valgykloje  ir bufete skiriamos:

7.1. valymo priemonėms , dezinfekcinėms medžiagoms įsigyti;

 7.2. kitoms prekėms ( kanceliarinėms prekėms , elektros, santechnikos medžiagoms, kitoms einamo remonto  medžiagoms) įsigyti;

7.3. ūkiniam inventoriui, reikalingam maitinimo teikimui, įsigyti;

7.4. komunalinėms paslaugoms, susijusioms su maitinimo teikimu, apmokėti ( elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai);

7.5. kitoms paslaugoms ( matavimo prietaisų patikrai, kenkėjų kontrolės paslaugoms, skalbimo paslaugoms) apmokėti.

8. Gaunamos lėšos už  patalpų nuomą panaudojamos medžiagų, reikalingų ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, įsigijimui; ūkinio inventoriaus įsigijimui.

.

 

IV. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESČIO APSKAITA IR KONTROLĖ

 

7. Teikiamų paslaugų mokestis yra specialiųjų programų lėšos

8. Teikiamų paslaugų mokestis pervedamas į gimnazijos specialiųjų programų sąskaitą.

9. Už gaunamų teikiamų paslaugų lėšų apskaitą ir  kontrolę tiesiogiai atsakinga gimnazijos vyr. buhalterė.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Gimnazija gali teikti tik tas Tvarkos aprašo II dalyje nurodytas paslaugas pagal nustatytus įkainius, kurios reglamentuotos Gimnazijos nuostatuose.

11. Gimnazijos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų tvarkos aprašas viešinamas Pandėlio gimnazijos interneto svetainėje.

                                                  __________________________________

Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.