Uniformų užsakymas                                                                   PATVIRTINTA

                                                                    Pandėlio gimnazijos direktoriaus

                                                                    2016 m. lapkričio 25 d.  įsakymu Nr. V-330

 

 

PANDĖLIO GIMNAZIJOS GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO , PANAUDOJIMO

  TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Pandėlio gimnazijos (toliau-paramos gavėjas) gautos paramos priėmimo, panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – Įstatymas) , Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. TS-174 patvirtintomis „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  ir savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklėmis“.

 

2.   Šis Aprašas nustato Pandėlio gimnazijos vardu gautos paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos, kontrolės ir atskaitomybės procedūras.

 

 

3.Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal Įstatymo 8 straipsnio leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo.

 

 4.Paramos tikslas – teikti paramos dalykus  nuostatuose ir kitose normose numatytiems, Taisyklėse toliau nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

 

 

5. Paramos dalykas – paramos teikėjo piniginės lėšos (taip pat ir iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos); bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ir įsigytas prekes; suteiktos paslaugos.

 

Paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, Privatizavimo fondo ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai.

 

 6.Anonimiškai gauta parama – paramos gavėjo gautos piniginės lėšos, kitas turtas arba paslaugos, kai paramos teikėjas nėra žinomas (gauta viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu arba kitu būdu) arba nenori būti žinomas.

 

 

                 7. Pandėlio gimnazijai juridinių asmenų registre 2004 m. birželio 29 d.  suteiktas paramos gavėjo statusas

 

 

 

II SKYRIUS

PARAMOS PRIĖMIMAS

 

 

                8. Parama gali būti gaunama šiais būdais:

 

 8.1. neatlygintinai gaunant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), gaunant paslaugas;

 

8.2.gaunant turtą naudotis panaudos teise;

 8.3. testamentu gaunant bet kokį turtą;

8.4. kitais  būdais,  kurių  nedraudžia  Lietuvos  Respublikos  įstatymai  ir  tarptautinės

sutartys.


 

9. Leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

9.1  viešinti informaciją apie paramos teikėją;

 9.2.teikti paramos teikėjui ataskaitas apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo

veiklą;

 9.3. panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

 

 

10. Paramos gavėjui viešinant informaciją apie paramos teikėją, taikomos teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatos.

 

11. Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti Įstatymo ir šių Taisyklių nuostatoms dėl paramos panaudojimo.

 

12.     Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas. Paramos sutartį pasirašo paramos davėjas  ir gimnazijos direktorius.

 

13.    Parama gali būti priimama ir be sutarčių, jeigu nenustatomos papildomos paramos davėjo sąlygos ir paramos gavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų. Šiuo atveju paramos davėjas (jei parama gaunama piniginėmis lėšomis) mokėjimo pavedime nurodo tik  paramos gavėją.

 

14.       Paramos gavimo faktas įforminamas dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje išvardytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, surašant perdavimo-priėmimo aktą. Prie perdavimo-priėmimo akto gali būti pridedami ir kiti gaunamos paramos dalyką identifikuojantys dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.

 

15.      Pandėlio gimnazijos direktorius paramai skaičiuoti ir įvertinti sudaro Paramos priėmimo ir skirstymo komisiją (toliau – Komisija), kurios sudarymas ir funkcijos apibrėžtos šių Taisyklių III skyriuje „Komisijos sudarymas ir jos darbo tvarka“.

 

16.    Gaunant kaip paramą ilgalaikį materialųjį turtą naudotis panaudos teise, turi būti sudaroma panaudos sutartis ir surašomas turto priėmimo–perdavimo naudotis, pagal panaudos sutartį, aktas. Pagal panaudos sutartį perduotas nemokamai naudotis turtas lieka paramos teikėjo nuosavybė.

 

17.    Gaunant nekilnojamąjį turtą, įregistruotą viešame registre, taip pat jei sudaroma dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip 14500 (keturiolika tūkstančių penki šimtai) eurų, paramos sutartis tvirtinama notaro Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.

 

18.   Anonimiškai gauta parama (toliau – anoniminė parama) gaunama renkant uždaruoju būdu (kai parama renkama į specialiai tam skirtą uždarą talpyklą) arba atviruoju būdu (kai parama nededama į specialiai tam skirtą uždarą talpyklą ir renkama viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu) turi būti įvertinama ir įtraukiama į apskaitą.

 

19.  Anoniminė parama, surinkta atviruoju būdu, turi būti suskaičiuota (įvertinta) ne vėliau kaip kitą dieną renginiui, kuriame ji buvo renkama, pasibaigus.

 

20.    Anoniminė parama, renkama uždaruoju būdu, turi būti suskaičiuota (įvertinta) ne rečiau kaip kartą per mėnesį, bet paramos gavėjo sprendimu gali būti skaičiuojama ir dažniau.

 

21.      Suskaičiavus (įvertinus) gautą anoniminę paramą, surašomas laisvos formos anoniminės paramos apskaičiavimo ir įvertinimo aktas, kuriame turi būti nurodytas anoniminės paramos rinkimo būdas, laikotarpis arba renginys, per kurį gauta parama skaičiuojama (įvertinama), gautos anoniminės paramos dalykas (piniginės lėšos, kitas turtas ir pan.) ir vertė. Aktą privalo pasirašyti Komisijos nariai ir buhalteris, tvarkantis apskaitą.

 

22.   Piniginėmis lėšomis gauta anoniminė parama įnešama (pervedama) į paramos gavėjo  sąskaitą banke, kuriame apskaitomos paramos lėšos.

 

23.    Per metus gautos anoniminės paramos suma (vertė) įtraukiama į paramos gavėjo teikiamą metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

 

24.    Gauta anoniminė parama skirstoma ir saugoma šiose Taisyklėse nustatyta bendra

tvarka.


 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO TVARKA

 

25.     Pandėlio gimnazijos direktorius įsakymu sudaro Paramos priėmimo ir skirstymo komisiją gautai paramai įvertinti, siūlymams dėl gautos paramos skirstymo teikti. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas bei sekretorius skiriamas įstaigos vadovo įsakymu. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 įstaigos darbuotojai.

 

26.    Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant.

 

27.    Komisijos sekretorius pateikia Komisijai medžiagą apie gautą paramą, pasiūlymus suteikti paramą ir paramos davėjo pageidavimą sudaryti paramos teikimo sutartį.

 

28.  Komisija gautą paramą įvertina taip:

 

28.1.   pinigų – pagal mokėjimo nurodyme ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše nurodytą sumą;

 

28.2.  ilgalaikio materialiojo turto – pagal to turto likutinę vertę, neįskaitant to turto vertės padidėjimo ar sumažėjimo dėl perkainojimo;

 

28.3.  kito materialiojo turto ar materialinių vertybių – įvertinę paramos davėjo perdavimo dokumentuose (patvirtintuose paramos gavėjo) nurodytą šio turto įsigijimo (pasigaminimo) vertę ir nusidėvėjimą;

 

28.4.      paslaugų – pagal paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose (patvirtintais paramos gavėjo) nurodytą jų vertę (savikainą);

 

28.5.     materialinių vertybių, kurių vertė nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, vertė įvertinama paramos gavimo dieną galiojančiomis analogiškų ar panašių daiktų kainomis, įvertinus jų nusidėvėjimą, bet ne mažiau nei vienas euras.

 

29. Nustačius netinkamus daiktus, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, šie netinkami daiktai gali būti nurašyti.

 

30. Komisija gautos paramos įvertinimą įformina Paramos perdavimo -priėmimo aktu (1 priedas), kuriame nurodomas paramos teikėjas, išvardijami paramos dalykai, jų kiekis, vertė, nurašomi netinkami naudoti daiktai.

 

31. Komisijos siūlymai surašomi posėdžio protokole, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Komisija siūlymus dėl gautos paramos skirstymo teikia  gimnazijos direktoriui.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PARAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMAS IR PARAMOS PANAUDOJIMAS

 

 

 

32.   Gauta parama (jei paramos teikėjo nenurodyta, kam konkrečiai ji skirta) paskirstoma ir naudojama nuostatuose numatytiems, šių Taisyklių I skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnis):

32.1. gimnazijos ugdymo proceso modernizavimui;

32.2. ugdymo sąlygų gerinimui (ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti, įsigijimui;

32.3. aplinkos sąlygų gerinimui (patalpų remontui, būtiniems einamo remonto darbams, paslaugų už atliktus darbus apmokėjimui);

32.4. lauko aplinkos gerinimui;

32.5. kitiems einamiesiems tikslams (išlaidų apmokėjimui, kurių negalima apmokėti iš biudžetinių asignavimų).

 

33.  Gautos paramos piniginės lėšos ir kitas turtas negali būti naudojami:

 

33.1.   darbuotojų darbo užmokesčiui, premijoms, priedams mokėti;

 

33.2.   ekskursijų ir išvykų organizavimui, bei kitai veiklai, kuri nesusijusi su nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.

 

34.   Jeigu paramos davėjas mokėjimo nurodyme ir/ar sutartyje nurodė konkrečią paramos paskirtį, parama naudojama pagal gavimo paskirtį, ji negali būti keičiama.

 

35.    Gimnazijos direktoriaus įsakyme nurodoma, kokiai programai ir priemonei įgyvendinti skiriama parama ir nurodoma konkreti suma.

 

 

36.   Nepanaudotos paramos lėšos paskirstomos kartu su kitais finansiniais metais gauta parama. Paramos lėšos, gautos nurodant naudojimo tikslą ir per einamuosius metus nepanaudotos, naudojamos kitais finansiniais metais pagal paramos davėjo nurodytą paskirtį arba paramos teikimo sutartyje numatytais atvejais perskirstant lėšas.

 

 

 

V SKYRIUS

PARAMOS APSKAITA

 

37.   Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos  įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir naudojama pagal atskirą asignavimų valdytojų ar gimnazijos direktoriaus patvirtintą išlaidų sąmatą. Sąmata turi būti suderinta su paramos teikėju, jeigu paramos teikimo sutartyje yra numatyta tokia sąlyga.

 

38.   Pandėlio gimnazija  atskirai tvarko gaunamos paramos apskaitą (pagal gautos paramos teikėjus, jei parama buvo gauta ne anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama panaudota) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie savo veiklą, susijusią su šių Taisyklių I skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu.

 

 

39.    Administracijos ar Biudžetinės įstaigos vardu gauta parama piniginėmis lėšomis apskaitoma atskiroje , tam tikslui atidarytoje (pavedimų lėšų) banko sąskaitoje.

 

 

      

                                  VI SKYRIUS

 

                                           KONTROLĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

 

40.     Pandėlio gimnazija apie paramos gavimą atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybės įstaigoms Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

41.     Paramos gavimą ir naudojimą, kiek tai susiję su mokesčių lengvatų taikymu, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija.

 

42.    Paramos gavimą ir naudojimą kontroliuoja Administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

43.  Kitos valstybės institucijos ir įstaigos paramos gavimą ir naudojimą kontroliuoja pagal savo kompetenciją, jei tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

44.    Juridinių asmenų registro tvarkytojas paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu, jeigu paramos gavėjas per 3 metus nuo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja pagal Įstatyme nustatytą paramos paskirtį.


 

 

 

 

 


VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

45.    Gimnazijos direktorius atsako už   gautos paramos paskirstymo viešumą, skaidrumą, tikslingumą ir apskaitą.

 

46.       Gimnazijos darbuotojai už šių Taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

47.  Gimnazijos darbuotojų veiksmai, įgyvendinant Aprašą, gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

48.     Šios Taisyklės gali būti pakeistos, papildytos gimnazijos direktoriaus įsakymu.

 

_______________________


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.