Uniformų užsakymasAteitininkų  katalikiška organizacija remiasi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“, o savo veiklą grindžia penkiais  principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu. Į kuopą priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai (sendraugiai).       

 2015-2016 m.m. Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopoje yra  26 nariai: 16 Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS), 6 Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS),  4 JAS, MAS kandidatai.  Ateitininkai aktyviai bendradarbiauja su Panevėžio krašto kuopomis, vyksta į Ateitininkų federacijos organizuojamas akademijas, stovyklas, įvairius kursus, renginius.

 2016 m. pirmam pusmečiui ateitininkai parengė projektą „Ateitį į Pandėlį!“ Ateitininkų federacijos inicijuotam Kuopų idėjų konkursui ir laimėjo  veiklos finansavimą.  Konkurso tikslai: skatinti ateitininkų kuopų veiklą ir pritraukti naujų jaunų žmonių. Projektu  skatinama savanorystė ir  akcentuojama  veiklos kokybė, efektyvumas ir veiklos tęstinumas. Vykdydami projektą, ateitininkai ugdysis  tautiškumo jausmą  ir istorinės atminties išsaugojimo būtinybę. Taip pat semsis inteligentiškumo klausydamiesi paskaitų, dalyvaudami susitikimuose ir paminėdami popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Gailestingumo metus.

Sausio mėnesį  ateitininkų kuopa  planuoja organizuoti renginius, skirtus Sausio 13-ajai paminėti,  kovo mėnesį -  susikaupimui  prieš Velykas ir Gailestingumo žygiui miestelyje, Dievo Tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos įžodžio šventei Panevėžyje,  birželio pradžioje -  Pandėlio Šv. Onos kuopos  įžodžio šventei ir žygiui Pandėlyje. Įžodį planuoja duoti keturi ateitininkai kandidatai.

Kuopos ateitininkai šiemet padeda įgyvendinti Pandėlio Švč. M. Marijos vardo parapijos projektą„Ten, kur gailestis ir meilė“, finansuojamą Amerikos lietuvių religinės šalpos fondo. Jaunimas jau dalyvavo adventinio susikaupimo renginiuose. Taip pat birželio mėnesį numatoma organizuoti Pandėlio bažnyčios bokštų atstatymo 10-mečio šventę, o liepą ateitininkai  kartu su parapijiečiais vyks į piligriminę kelionę, skirtą Gailestingumo metams.

                                                               Kuopos globėja Eglė Glemžienė


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.