Uniformų užsakymas                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                               Pandėlio  gimnazijos direktoriaus

                                                                                               2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17

                                                                                               

 

 

PANDĖLIO GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO

 IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

                                                I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pandėlio gimnazijos (toliau - Gimnazija) mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklinių autobusų naudojimo, nuomos ir apmokėjimo už nuomą tvarką.

2. Gimnazijos mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas paruoštas vadovaujantis Rokiškio rajono  savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-206 patvirtintu „Rokiškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašu“.

 3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

3.1. mokyklinis autobusas – savivaldybei nuosavybės teise priklausanti gimnazijai naudotis ir prireikus nuomoti gauta autotransporto priemonė. Geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai;

3.2. nuomotojas – Pandėlio gimnazija, turinti priskirtą autobusą ir suteikianti autobuso nuomos paslaugą;

3.3. nuomininkas – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikianti biudžetinė, viešoji įstaiga, visuomeninė organizacija, besinaudojanti nuomos paslauga, be to kita, Lietuvoje veikianti viešoji įstaiga ar visuomeninė organizacija, vykdanti projektus, kuriuose dalyvauja Gimnazijos mokiniai;

3.4. keleivis – mokinys ar kitas fizinis asmuo;

 3.5. saviraiškos renginiai – sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos, būrelių, studijų, klubų bei kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti;

  3.6. pažintinė veikla – viena iš neformaliojo švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, patriotinį ir kultūrinį ugdymą, lankant socialinę, kultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus.

 4. Autobusas  įsigyjamas, parduodamas arba nurašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ar kitais norminiais teisės aktais.

 

II.  MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS IR NUOMA

            

 5. Mokykliniai autobusai naudojami:

5.1. savarankiškai savivaldybės funkcijai – mokinių (Pandėlio gimnazijos ir Pandėlio pradinės mokyklos), gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklą ir į namus organizavimui įgyvendinti pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus;

5.2. vežti mokinius į paskirtus centrus laikyti brandos egzaminus, dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime;

 5.3. vežti mokinius, gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse, konsultacijoms į Pedagoginę psichologinę tarnybą;

5.4. vežti mokinius dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose mokinių saviraiškos renginiuose (konkursai, olimpiados, varžybos ir kt.);

 5.5. vežti mokinius į pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo renginius;

 5.6.  vežti mokytojus, darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo renginius, vykstančius rajone ir respublikoje, kai nereikia vežti mokinių;

5.7. administracinei - ūkinei veiklai vykdyti.

 6. Gimnazijos mokykliniais autobusais leidžiama naudotis suderinus su gimnazijos direktoriumi, kai autobuso nereikia Aprašo 5 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti:

 6.1. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms biudžetinėms, viešosioms įstaigoms, visuomeninėms  organizacijoms;

 6.2. Lietuvoje veikiančioms viešosioms įstaigoms ar visuomeninėms organizacijoms, vykdančioms projektus, kuriuose dalyvauja Gimnazijos mokiniai.

 

III.   NAUDOJIMOSI AUTOBUSAIS  FINANSAVIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

 7. Aprašo 5.1-5.7 punktuose nurodytos autobusų naudojimo išlaidos finansuojamos Gimnazijos biudžete numatytomis lėšomis bei pavedimų vykdymo lėšomis.

8. Suderinus su Gimnazijos direktoriumi, mokykliniu autobusu gali naudotis padengiant tik transporto eksploatacines išlaidas:

8.1. Gimnazijos mokiniai, darbuotojai vykstantys į ekskursijas, kultūrinius renginius;

8.2. kitos švietimo įstaigos, kurių savininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė, šio Aprašo 5.2-5.6 punktuose nurodytoms funkcijoms vykdyti.

9.  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos gali naudotis mokykliniais autobusais, padengdamos visas eksploatacijos išlaidas, kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais.

10. Mokėjimas už autobuso nuomos paslaugas vykdomas atsiskaitant pavedimu pagal išrašytą Sąskaitą faktūrą. (grynais, įnešant pinigus į gimnazijos kasą, gali atsiskaityti tik Gimnazijoje dirbantys fiziniai asmenys).

11. Nuomininkas pateikia gimnazijos direktoriui prašymą, kuriame nurodo pageidaujamą kelionės maršrutą ir tikslą, vykstančių asmenų skaičių, išvykimo laiką ir vietą, atsakingus už kelionę asmenis.

12. Gimnazijos direktorius autobuso skyrimą įformina įsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. Įsakyme nurodomas nuomotojo pavadinimas, keleivių skaičius, išvykimo tikslas, laikas, kelionės maršrutas, maršruto pradžia ir pabaiga.

 13. Pasinaudojęs autobusu kelionės lape pasirašo atsakingas asmuo.

14. Viso lėšos gautos už autobuso nuomą apskaitomos pajamų už teikiamas paslaugas programose.

 

 

IV. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

15. Mokykliniai autobusai Gimnazijos direktoriaus įsakymu priskiriami darbuotojams, nurodant  transporto priemonės pavadinimą ir valstybinį numerį.

16. Asmuo, kuriam priskirtas mokyklinis autobusas, už padarytą žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

 17. Važiuoti ne darbo dienomis leidimą gali duoti tik direktorius, tai įformindamas įsakymu.

18. Mokyklinio autobuso vairuotojas, kuriam patikėtas autobusas, atsako už jam patikėto automobilio techninę  būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėtus automobilio gedimus vairuotojas šalina pats arba kreipiasi į specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsdamas praneša dir. pavaduotojui ūkio reikalams.

19. Apie transporto įvykius, kuriuose dalyvavo Gimnazijos mokyklinis autobusas, vairuotojas nedelsdamas praneša  direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, o šis - gimnazijos direktoriui.

20. Gimnazijos mokykliniai autobusai saugomi garažuose arba gimnazijos teritorijoje. Komandiruotės metu autobusas nakčiai turi būti pastatomas saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje.

   21.  Autobuse draudžiama palikti automobilio techninį pasą, kelionės lapą ir draudimo liudijimą. Paliekant automobilį privaloma jį užrakinti .

 22. Valstybinių švenčių ir nedarbo dienomis, taip pat atostogų, ligos laikotarpiu vairuotojui  priskirtas automobilis laikomas gimnazijos garaže arba gimnazijos teritorijoje.

 23. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams kontroliuoja gimnazijos mokyklinių autobusų  panaudojimą,  spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą ir kelialapių užpildymą, o apie pažeidimus informuoja gimnazijos direktorių.

 24. Autobusų  saugojimą po darbo ir poilsio dienomis kontroliuoja  direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams.

25. Atsakingi gimnazijos darbuotojai, organizuojantys išvykas, kitos švietimo įstaigos ir visuomeninės organizacijos ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia gimnazijos direktoriui prašymą skirti autobusą, kuriame nurodo autobuso markę, maršrutą, laiką ir apmokėjimo garantijas. Gimnazijos mokinių ir darbuotojų prašyme būtina nurodyti išvykos tikslą ir pagrindą.

                    

 

V.   KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS

 

 26. Autobusų  ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose. Autobusų rida nustatoma vadovaujantis  gimnazijos direktoriaus įsakymu patirtintais maršrutais ir atstumų lentelėmis. Kuro sunaudojimo normos (pagal sezoniškumą) tvirtinamos direktoriaus įsakymu.

27. Autobuso kelionės lapo forma (priedas Nr. 1) patvirtinama Pandėlio gimnazijos direktoriaus įsakymu. Kelionės lapai registruojami Kelionės lapų apskaitos žurnale. Vairuotojai, kuriems patikėti tarnybiniai automobiliai, už gautus kelionės lapus pasirašo žurnale.

28. Kelionės lapai išduodami trims dienoms, o reikalui esant ne ilgiau kaip iki einamo mėnesio pabaigos. Prieš imant naujus kelionės lapus, užpildyti kelionės lapai atiduodami direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

29. Asmuo, vairuojantis autobusą, kelionės lape įrašo savo pavardę, pasirašo, kad išvyksta techniškai tvarkingu automobiliu, įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžus, išvykimo ir grįžimo laiką, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą,  kelionės lape pasirašo. Atsakingi už išvyką asmenys privalo savo parašu patvirtinti kelionės lape nurodytų duomenų teisingumą.

30. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams užpildytus kelionės lapus patikrina ir perduoda gimnazijos buhalterijai.

31. Buhalterė, priimdama kelionės lapus, patikrina  kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimą ir užpildo degalų sunaudojimo ataskaitą  (priedas Nr. 2).

32. Direktoriaus įsakymu paskirta komisija atlieka netikėtus spidometrų patikrinimus.

 33. Degalams pirkti naudojamos tiekėjo išduotos magnetinės kortelės. Degalų pirkimo kvitas mokyklos buhalterijai pristatomas kartu su kelionės lapu.

34. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis, apmoka nustatytas normas viršiję darbuotojai.

 

V. AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

 

 35. Už mokyklinių autobusų techninę būklę ir šios būklės kontrolę yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

36. Už mokyklinių autobusų kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus atsakingas vairuotojas.

37. Automobilių techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos nurodytą periodiškumą, bet  ne rečiau kaip du kartus per metus.

38. Autobusų remonto klausimus sprendžia direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, su vairuotoju įvertinęs autobuso gedimo sudėtingumą.

 39. Prieš laiką susidėvėjusios padangos arba sugedę akumuliatoriai gali būti nurašomi esant atsarginių dalių nurašymo komisijos išvadoms ir esant direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams išvadai dėl nurašymo priežasčių.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 40. Už Gimnazijos mokyklinių autobusų saugojimą, eksploatavimo kontrolę bei naudojimą atsakingas gimnazijos direktorius.

41. Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas skelbiamas Pandėlio gimnazijos interneto svetainėje.

 42. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktų reikalavimams.

                                                  __________________________________


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.