Uniformų užsakymas                                                                         

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                 Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos                                                   

                                                                                                 direktoriaus  2017 m. sausio 12  d.       

                                                                                                 įsakymu Nr. V-17a

 

 

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ MOKAMŲ MAITINIMO PASLAUGŲ  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokamo maitinimo organizavimo Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje ( toliau- gimnazijoje) tvarkos aprašas (toliau –aprašas) nustato mokinių ir gimnazijos darbuotojų, gimnazijos bendruomenės atstovų, bendradarbiavimo partnerių maitinimo organizavimą, naudojant šiam tikslui gimnazijos bendradarbiavimo partnerių, tėvų (globėjų), ar asmens lėšas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos ir saugos reikalavimus.

2. Mokamas maitinimas gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 964 „Dėl  maitinimo organizavimo ikimokyklinio, ugdymo, bendro lavinimo  mokyklose ir vaikų socialinės globos  įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ .

3. Mokamo maitinimo paslaugos teikiamos gimnazijos  valgykloje ir bufete.

4. Maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus gimnazijos direktoriaus ir suderintus su Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriumi teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102,: Žin. 2011, Nr. 2-36; 2013-10-26, Nr.112-5575) nustatyta tvarka, Pandėlio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

 

II. MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

6. Gimnazijoje maitinimas organizuojamas valgykloje ir bufete, laikantis teisės aktų nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.

7. Gimnazijos valgykla dirba pagal patvirtintą darbo laiko grafiką, maitinimas organizuojamas pertraukų metu. Pamokų metu leidžiama valgyti mokiniams, kuriems nėra pamokų.

8. Bendradarbiavimo partneriams, bendruomenės nariams, tėvams leidžiama valgyti valgyklos ar bufeto darbo metu, kai nemaitinami mokiniai. Kitiems pašaliniams asmenims mokamos maitinimo paslaugos teikiamos leidus gimnazijos direktoriui.

9. Valgykloje kasdien pateikiamas tik kokybiškas, sveikas, higienos normų reikalavimus bei gimnazijos direktoriaus patvirtintus valgiaraščius atitinkantis maistas.

10. Maitinimo valgiaraščius sudaro vyr. virėja atsakinga už valgyklos dokumentacijos tvarkymą ir vadovavimą valgyklai.

11. Maistą galima pasirinkti iš valgiaraščių arba iš papildomai paruoštų šiltų ir šaltų užkandžių.

11.Valgykloje, matomoje vietoje, skelbiama:

11.1. 5 darbo dienų ir dienos valgiaraščiai;

11.2. sveikos mitybos piramidė;

11.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamo telefono linijos numeris;

11.4. alergijas arba netoleravimą sukeliančių medžiagų arba produktų sąrašas;

12. Gimnazijoje veikia bufetas, kuriame yra  galimybė nusipirkti įvairių užkandžių, gėrimų, vaisių, karštų sumuštinių ir kitos produkcijos pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.

13. Atlyginimas už maitinimo paslaugas  susideda iš dviejų dalių:

13.1  maisto produktų  įsigijimo savikainos (įskaitant maito produktų pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

13.2. antkainio, nustatyto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos spendimu: 30 procentų antkainio gaminamiems patiekalams ir 20 procentų valgykloje ir bufete parduodamai produkcijai, kuriai patiekti ir apdoroti reikalinga mažiau sąnaudų.

14. Gimnazijos valgykloje antkainis netaikomas maitinimo paslaugoms, teikiamoms:

14.1. gimnazijos mokinių, dalyvaujančių vaikų ir jaunimo socializacijos programose, maitinimui;

14.2. gimnazijos mokinių, lankančių VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Pandėlio dienos centrą maitinimui.

15. Atsiskaitymas už maitinimo paslaugas vykdomas grynaisiais pinigais arba banko pavedimais, pagal išrašytas sąskaitas faktūras.

16. Valgyklos vyr. virėja ir virėja, atsakinga už maitinimo paslaugų teikimą gimnazijos bufete, grynuosius pinigus gautus už maitinimo paslaugas, tris kartus per savaitę įneša į gimnazijos kasą. Gimnazijos buhalterijai  vieną kartą per savaitę pateikia Prekines-pinigines apyskaitas su pateisinamaisiais dokumentais.

17. Grynieji pinigai už suteiktas mokamo maitinimo paslaugas priimami ir jų apskaita tvarkoma vadovaujantis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (Ţin., 2000, Nr. 15-398), ir įnešami į gimnazijos banko sąskaitą.

18. Apskaitant gautas įplaukas už maitinimo paslaugas apskaitos dokumentuose išskiriama įplaukų suma atskirai:  sunaudotų maisto produktų vertė  ir  gauto antkainio vertė .

19. Įplaukos gautos už mokamo maitinimo paslaugas yra specialiųjų programų lėšos ir apskaitomos atskiroje specialiųjų programų sąskaitoje banke.  Specialiųjų programų išlaidų sąmatą tvirtina gimnazijos vadovas.

20. Gautos įplaukos už maisto produktų vertę,  pervedamos tiekėjams, atsiskaityti už maisto prekes.

21.Gautos procentinių antkainių lėšos už parduotus maisto produktus bei gaminius gimnazijos valgykloje ir bufete skiriamos:

21.1. valymo priemonėms, dezinfekcinėms medžiagoms įsigyti;

21.2.ūkiniam inventoriui, reikalingam maitinimo paslaugų teikimui, įsigyti;

21.3. kitoms prekėms (elektros instaliacijos, santechnikos medžiagoms, einamo remonto medžiagoms) įsigyti;

21.4. komunalinėms paslaugoms, susijusioms su maitinimo paslaugų teikimu, apmokėti ( elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai);

21.5. kitoms paslaugoms ( matavimo prietaisų patikrai, kenkėjų kontrolės paslaugoms, skalbimo paslaugoms ) apmokėti.

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Mokamo maitinimo organizavimo kontrolę atlieka Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyrius, Rokiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

23. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys kontroliuoja, ar sutartyse su tiekėjais numatytos maisto produktų kainos atitinka nurodytas mokėjimo dokumentuose, ar tinkama maisto produktų kokybė.

24. Teikiamų mokamų maitinimo paslaugų organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas viešinamas Pandėlio gimnazijos interneto svetainėje.

_______________________

____________________


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.