Uniformų užsakymasSUDERINTA

Gimnazijos tarybos

2015-12-02 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr.)GT-7


PATVIRTINTA

Pandėlio gimnazijos direktoriaus

2015 m. gruodžio mėn. 11.d.

įsakymu Nr. V - 303


PANDĖLIO GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką gimnazijos darbuotojų, mokinių, kitų gimnazijos bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų jų tarpusavio, taip pat gimnazijos ir visuomenės santykiai.

2. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Gimnazijos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.  Taisyklės reglamentuoja įstatymais, nuostatais, instrukcijomis nedetalizuotas mokyklos veiklos sritis.

 

II.  MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

3. Mokinių teisės ir pareigos:

3.1. mokiniai turi teisę:

3.1.1. gauti informaciją apie Gimnazijos teikiamas ugdymosi programas ir mokymosi formas;

3.1.2. mokytis Gimnazijoje pagal  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

3.1.3. nemokamai naudotis privalomais vadovėliais, mokymo priemonėmis ir mokykline įranga;

3.1.4. turėti dvasiškai ir fiziškai saugią ir sveiką, mokinių krūvį ir higienos normas atitinkančią aplinką;

3.1.5. rinktis mokymosi lygį ir programas, kursus ir modulius, įgyti išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.1.6. sulaukę 14 metų, rinktis vieną iš privalomo ugdymo dalykų: tikybą arba etiką;

3.1.7. gauti specialiųjų poreikių vaikams reikalingą specialiąją, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą;

3.1.8. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

3.1.9. dalyvauti savivaldoje, burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

3.2. mokiniai privalo:

3.2.1. vykdyti su Gimnazija sudarytos sutarties reikalavimus, laikytis Gimnazijos vidaus tvarkos ir moksleivių elgesio taisyklių;

3.2.2. stropiai mokytis, įsisavinti ugdymo programos reikalavimus, atitinkančius išsilavinimo standartus;

3.2.3. gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius;

3.2.4. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

3.2.5. nuolat lankyti Gimnaziją, aktyviai dalyvauti įsisavinant formaliojo ugdymo programas, savo sugebėjimus išreikšti konkursuose ir olimpiadose;

3.2.6. dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose testuose ir pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis;

3.2.7. atlyginti Gimnazijai padarytus materialinius nuostolius pagal Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse numatytą tvarką;

3.2.8. nedelsiant pranešti suaugusiam gimnazijos bendruomenės nariui, jei su juo ar su kitu mokiniu įvyko incidentas ar nelaimingas atsitikimas;

3.2.9. vertinti savo elgesį ir prisiimti visišką atsakomybę už Gimnazijos vidaus tvarkos ir moksleivio elgesio taisyklių pažeidimus.

4. Tėvų teisės ir pareigos:

4.1. tėvai (globėjai) turi teisę:

4.1.2. gauti nemokamą informaciją apie Gimnazijos siūlomą ugdymo turinį bei jo organizavimo būdus, saviraiškos vystymo galimybes, ugdymosi sąlygas;

4.1.3. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą ir formą;

4.1.4. gauti informaciją apie vaiko mokymąsi ir elgesį, sveikatos būklę;

4.1.5. spręsti (kartu su pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kurso kartoti klausimus;

4.1.6. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje ir įtakoti sprendžiant Gimnazijos teikiamo turinio, žinių vertinimo, ugdymosi sąlygų problemas;

4.2. tėvai (globėjai) privalo:

4.2.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo ir mokymosi sąlygas, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir fizinio bei seksualinio išnaudojimo;

4.2.2. užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą, apie jo sveikatos būklę informuoti Gimnaziją;

4.2.3. bendradarbiauti su Gimnazijos vadovais, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus;

4.2.4. parinkti vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

4.2.5. padėti pasirinkti ugdymosi lygį,  papildomo ugdymo(si) kryptį;

4.2.6. užtikrinti, kad vaikas mokytųsi iki 16 metų, kontroliuoti ir koreguoti jo mokymąsi ir elgesį;

4.2.7. informuoti Gimnaziją apie svarbius moksleivio gyvenimo pasikeitimus, turinčius įtaką vaiko ugdymuisi ir sveikatai.

5. Mokytojų teisės ir pareigos:

5.1. mokytojas turi teisę:

5.1.1. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, siūlyti savo individualias programas;

5.1.2. 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

5.1.3. atestuotis ir įgyti kvalifikacinę kategoriją pagal pedagogų atestacijos nuostatus;

5.1.4. dirbti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

5.1.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ir susivienijimus;

5.1.6. teikti siūlymus dėl Gimnazijos vadovų ir kolegų vadybinės ir pedagoginės veiklos;

5.1.7. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;

5.1.8. gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka vertinti mokinių elgesį;

5.1.9. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės nustatytomis lengvatomis;

5.1.10. koreguoti tėvų ir kitų teisėtų atstovų sociokultūrinės aplinkos poveikį moksleivių ugdymui(si);

5.2. mokytojas privalo:

5.2.1. užtikrinti ugdytinių saugumą ir geros kokybės ugdymą, gerai pasiruošti pamokoms ir papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti;

5.2.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtotę;

5.2.3. laikytis teisinių norminių aktų, mokytojo etikos normų ir vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

5.2.4. kaupti dalykines, pedagogines ir psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;

5.2.5. teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

5.2.6. objektyviai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

5.2.7. dalyvauti pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;

5.2.8. tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

5.2.9. nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie jų vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius;

5.2.10. individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių pasirinktas programas, galimybes ir sveikatą, laiduoti išsilavinimo standartus atitinkančius ugdymo(si) rezultatus;

5.2.11. skatinti mokinius siekti aukštesnių pasiekimų lygmens, parenkant atitinkamus mokymo(si) metodus, vertinimo kriterijus ir pagalbą turintiems mokymosi sunkumų;

5.2.12. ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;

5.2.13. ugdymo turiniu ir asmeniniu pavyzdžiu ugdyti mokinių vertybines orientacijas ir dorines nuostatas;

5.2.14. formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe ir buityje įgūdžius;

5.2.15. įtvirtinti mokiniams demokratiškus tarpusavio santykis, tolerancijos ir reiklumo sau bei kitiems nuostatas;

5.2.16. analizuoti savo pedagoginę veiklą, ją tobulinti ir vertinti ugdymo rezultatus;

5.2.17. bendradarbiauti su kolegomis ir Gimnazijos vadovais, dalintis darbo patirtimi ir teikti pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti.

6. Klasės auklėtojas (kuratorius) privalo:

6.1. rūpintis mokinių asmenybiniu bei socialiniu ugdymu ir branda;

6.2. telkti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus Gimnazijos darbuotojus, tėvus (globėjus) bendriesiems ugdymo tikslams įgyvendinti, padėti mokiniams pasirinkti mokymosi kryptį, susieti ją su ateities siekiais ir veikla;

6.3. pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus ir gebėjimus, siekti jų dermės ugdant asmenybę;

6.4. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius;

6.5. inicijuoti ir remti mokinių savivaldą klasėje ir Gimnazijoje, padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

6.6. padėti mokiniams spręsti psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

6.7. bendromis Gimnazijos ir šeimos pastangomis organizuoti pagalbą pasirenkant programas, studijas dėl savo ateities sunkiau apsisprendžiantiems mokiniams;

6.8. bendrauti su auklėtiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (globėjus) apie auklėtiniui iškylančias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo(si) rezultatus, neatidėliojant išsiaiškinti Gimnazijos nelankymo priežastis;

6.9. suteikti reikiamą pagalbą mokiniui, jei pastebima, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar išnaudojimas, apie tai informuoti Gimnazijos vadovus, tėvus, Vaikų teisių apsaugos tarnybą;

6.10. tvarkyti  elektroninį klasės dienyną, mokinių asmens bylas, prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo Gimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.

7. Kitų Gimnazijos bendruomenės narių (psichologo, logopedo, socialiojo, specialiojo pedagogo, bibliotekos vedėjo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, nepedagoginio personalo ir pan.) teisės, pareigos ir atsakomybė nurodoma pareigybių aprašymuose.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

 

8. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų.

9. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

10. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

11. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialius institucijos išteklius

12. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

13. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą ir remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

14. Bet kokie prašymai ar gimnazijos direktoriaus tvirtinami dokumentai  privalo būti pateikti  raštu gimnazijos direktoriui ar raštvedžiui jo darbo valandomis.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

15. Mokyklos darbuotojų apranga turi būti tvarkinga.

16.  Mokytojai privalo skirti laisvalaikio ir darbo drabužius.

17. Jei  darbuotojo apranga neatitinka šių taisyklių reikalavimų, mokyklos administracija įpareigoja darbuotoją  rengtis  tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

18. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokyklą.

19. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, mokiniais, mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis.

20. Darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

21. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VI. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ETIKOS NUOSTATOS

 

22. Mokytojų veiklos etikos nuostatuose skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kurių privalo laikytis visi mokytojai ir darbuotojai.

23. Nuostatos papildo mokytojų ir darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR švietimo  įstatyme, gimnazijos nuostatuose  ir kituose norminiuose aktuose.

24. Nuostatų tikslas – apibrėžti  elgesio principus, kurių turi laikytis gimnazijos darbuotojai vykdydami nustatytas pareigas.

25. Pagrindiniai etikos principai ir reikalavimai:

25.1. mokytojai ir darbuotojai turi aktyviai palaikyti mokyklos siekius, garbingai atstovauti mokyklai vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą;

25.2. mokytojai ir mokyklos darbuotojai turi remtis pagarbos žmogui ir mokyklai,  teisingumo, nesavanaudiškumo, objektyvumo, dorovingumo, mandagumo  principais;

25.3.  laiku ir profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytas funkcijas;

25.4. siekti aukštesnės kompetencijos pedagoginiame darbe, domėtis savo srities mokslo naujovėmis;

25.5. vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams;

25.6.  mokytojai, mokyklos darbuotojai turi būti nepakantūs piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi, santykių su mokiniais naudojimui asmeninei gerovei;

25.7. suteikiant pedagoginį vardą, apdovanojimą,  remiamasi  dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis;

25.8. remti ir plėtoti mokinių laisves ir teises, skatinti kolegišką keitimąsi kūrybinėmis idėjomis, gerąja darbo patirtimi;

25.9. kiekvienas mokyklos darbuotojas turi prisiimti  atsakomybę už sklandų mokyklos darbą, vadovautis bendruomenės  interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto;

25.10. gerbti ir aktyviai prisidėti puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas.

26. Darbo etika:

26.1. bendraudami  ir bendradarbiaudami  dalykinėje srityje, mokytojai ir darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems;

26.2. mokyklos darbuotojai  privalo kultūringai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą mokinių nesąžiningumui,  elgesio normų pažeidimo faktams;

26.3. mokinio žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti objektyvus, atitinkantis  dėstomo dalyko  tikslus, priklausantis nuo žinių kokybės;

26.4. mokyklos darbuotojai turi laikytis etikos normų ir neskleisti gandų, neigiamos, konfidencialios informacijos mokiniams, kitiems darbuotojams, tretiesiems asmenims, jei nėra specialaus pagrindo (teisinio pagrindo, naudos mokiniui  arba numatomos žalos kitiems);

26.5. neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie mokinį be jo tėvų sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medžiagos;

26.6. neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su  metodinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.

 

 

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

27.  Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka taikoma drausminė atsakomybė.

 

VIII. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO TVARKA

 

28. Mokiniai į Gimnaziją priimami ir mokymo sutartys sudaromos vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas, tėvų ir (ar) vaikų pageidavimus (prašymus).

29. Į Gimnaziją pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis Gimnazijos steigėjo Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

30. Mokinių priėmimas į Gimnaziją ir išvykimas iš jos forminamas direktoriaus įsakymu.

31. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(ais).

32. Paralelės klasės komplektuojamos atsižvelgiant į

mokinių skaičių klasėje,

mokinių ugdymosi rezultatus,

mokinių gyvenamąją vietą,

tėvų pageidavimus.

33. Atvykusių  (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas:

33.1. užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus;

33.2. pasiekimų patikrinimas organizuojamas pagal tos klasės, kurioje mokinys nori tęsti mokslą, ugdymo plano mokomuosius dalykus, mokytojams parengus užduotis pagal atitinkamos klasės išsilavinimo standartus;

33.3. patikrinimo laiką, organizavimą nustato ir atsakingus asmenis skiria įsakymu Gimnazijos direktorius;

33.4. teigiamai įvertinus pasiekimus, įsakymu leidžiama mokiniui mokytis. Mokinių, gavusių kurio nors mokomojo dalyko neigiamą įvertinimą, tolesnio mokymosi klausimus sprendžia mokytojų taryba.

34. Išvykstančiam mokiniui išduodamas išeito mokslo ar jo baigimo pažymėjimas.  Baigusio Gimnaziją mokinio dokumentai saugomi Gimnazijoje.

35. Mokiniui išvykus iš Gimnazijos, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

36. Mokiniai gali būti šalinami iš gimnazijos:

36.1. mokiniams, turintiems 16 metų, pažeidusiems Mokymo sutartį, Mokinių elgesio bei mokyklos vidaus tvarkos taisykles, taikomos drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, šalinimas iš Gimnazijos;

36.2.  jei mokinys du kartus per metus buvo baustas, jis gali būti šalinamas iš Gimnazijos:

36.3. gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje;

36.4. mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Gimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaikų teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš Gimnazijos. Gimnazijos vadovas kartu su Gimnazijos steigėju arba bendru steigėjų susitarimu, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą Gimnazija informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.

 

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

37. Mokinių elgesį stebi ir vertina klasės auklėtojas ir apie tai nuolat informuoja tėvus, mokyklos vadovybę.

38. Mokinio elgesio vertinimas klasės dienyne ir mokyklos baigimo dokumentuose nefiksuojamas.

39. Visi privalo:

39.1. lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokų, reikia turėti tėvų prašymą, gauti dalyko mokytojo ar klasės auklėtojo leidimą;

39.2. gerbti mokinius ir mokytojus;

39.3. laikytis drausmės;

39.4. derinti savo ir mokyklos interesus;

39.5. saugoti ir stiprinti sveikatą;

39.6. neskriausti mažesnių, gerbti vyresnius;

39.7. laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos, elgesio prie vandens, civilinės saugos taisyklių;

39.8. tausoti savo ir kitų daiktus, rūpintis asmeninių daiktų saugumu;

39.9. atsakyti už savo elgesį;

39.10. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo tvarkos, netrukdyti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su ugdymu veikla;

39.11. turėti kūno kultūrai ir kt. mokomajam dalykui bei neformaliojo ugdymo užsiėmimui reikalingą aprangą, priemones;

39.12. nešioti uniformą, švarią ir tvarkingą aprangą;

39.13. laisvą iki autobuso laiką išnaudoti tikslingai: naudotis biblioteka, skaitykla, konsultuotis su mokytojais, klasės auklėtoja (-umi), socialiniu pedagogu, psichologu ar kt.;

39.14. laikytis visų elgesio normas reglamentuojančių Lietuvos įstatymų.

40. Draudžiama:

40.1. rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes ir vartoti kitas svaiginamąsias medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje;

40.2. į mokyklą ar/ir jos teritoriją atsinešti pavojų sveikatai keliančių bei ugdymo procesui nereikalingų daiktų: šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, peilių, degtukų, žiebtuvėlių, sprogmenų ir kitų pirotechnikos priemonių, cigarečių, elektroninių cigarečių, narkotinių medžiagų, alkoholinių gėrimų ir kt.;

40.3. žaisti iš pinigų azartinius žaidimus;

40.4. daužyti, gadinti, niokoti ar savintis mokyklos turtą, be reikalo deginti elektrą, leisti vandenį;

40.5. vėluoti į pamokas, savavališkai pasišalinti iš pamokų;

40.6. piktybiškai pravardžiuotis, tyčiotis, žeminti kitą;

40.7. vartoti necenzūrinius žodžius;

40.8. savintis svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš mokinių, imti ir gadinti svetimus daiktus;

40.9. šiukšlinti ir spjaudyti;

40.10. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą, per laisvas pamokas triukšmauti koridoriuose;

40.11. pamokų metu naudotis įvairiomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;

40.12. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokytojų, mokinių) veiklą ir pokalbius.

41. Skatinimas:

41.1. auklėtojas, dalyko mokytojas žodžiu ar raštu pagiria mokinį tėvams;

42.2. įteikiamas mokyklos padėkos raštas arba dovana;

42.3. organizuojami žygiai, kelionės, ekskursijos, popietės, nepamokiniai renginiai.

43. Bausmės:

43.1. mokytojai ir auklėtojai apie mokinio taisyklių pažeidimus žodžiu ir raštu informuoja tėvus, praneša  mokyklos vadovybei;

43.2. elgesys svarstomas Mokytojų taryboje ar Vaiko gerovės komisijoje;

43.3. įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos.

44. Už mokyklos turto gadinimą atsako mokinys ir jo šeima (pagal Civilinio Kodekso 6.275 str. 1 p.).

45. Jei mokinys elgiasi netinkamai, jam gali būti taikomos poveikio priemonės. Poveikio priemonių taikymą netinkamai besielgiantiems mokiniams apibrėžia „Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ tvarka. Dėl netinkamo, nepagarbaus, prieštaraujančio teisės aktams mokinių elgesio kreipiamasi į policijos komisariatą.

46. Mokinys -  dalyvis, nukentėjęs ar liudininkas – nedelsiant privalo pranešti mokyklos vadovams (socialinei pedagogei, klasės auklėtojui arba bet kuriam suaugusiam bendruomenės nariui) apie nelaimingą atsitikimą, traumą ar kitą incidentą, ar sugadintą gimnazijos turtą.

 

X. INFORMACIJOS APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

 

47. Informacija apie Gimnazijos veiklą skelbiama vadovaujantis ,,Informacijos apie mokyklos veiklą viešo skelbimo tvarkos aprašu“ (patvirtintas

2005 m

. vasario 1 d. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK-156, pakeitimai –

2008 m

. balandžio 10 d., Nr. ĮSAK – 1042.

48. Mokinių nuotraukos internetiniame puslapyje talpinamos pozityviais tikslais (kelionių, varžybų, olimpiadų, konkursų ir t.t. dalyviai bei nugalėtojai, įvairių renginių, akcijų dalyviai ir pan.).

49. Puslapį tvarko, prižiūri, informaciją renka direktoriaus paskirti asmenys.

50. Informacija, susijusi su gimnazijos veikla, internetiniame puslapyje paskelbiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto puslapyje ir intranete.


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.