Uniformų užsakymasROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ SKYRIMO

IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) reglamentuoja tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką, kuri parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles.
2. Tarnybine komandiruote laikomas Pandėlio gimnazijos darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos gimnazijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu atlikti darbo funkcijų: vykdyti tarnybinio pavedimo, kelti kvalifikacijos, lydėti mokinius į mobilumo vizitus užsienyje bei dalyvauti įgyvendinant Europos sąjungos paramos projektus.
3. Pasiųstam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir mokamas darbo užmokestis.
       4. Darbuotojui, dalyvaujančiam įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas, netaikomos šių Taisyklių II skyriuje nustatytos tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidų apmokėjimo sąlygos.
5. Gimnazijos direktorius arba jų įgalioti asmenys gali siųsti darbuotojus į komandiruotę:
5.1. į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių  dienų (neįskaitant kelionės laiko); 
5.2. jeigu darbuotojas siunčiamas dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas; siunčiamo darbuotojo į užsienį komandiruotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų.
6. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas gimnazijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyta:
6.1. siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos;
6.2. komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė;
6.3. komandiruotės išlaidos, kurias apmokės gimnazija. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas. Įsakyme arba potvarkyje nurodytas avanso dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų. 
6.4. siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas gimnazijos direktoriaus arba  jo  įgalioto asmens rezoliucija (ant vykstančiojo prašymo), patvirtinančia, kad darbuotojo  prašymas ar tarnybinis  pranešimas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas. 
7. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas  pateikti gimnazijos buhalterijai atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu buvo išmokėtas avansas, grąžinti  nepanaudotą avanso likutį.
   
 
II. TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ
APMOKĖJIMAS
   
8. Kai  darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam apmokamos šios su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos (toliau vadinama – komandiruotės išlaidos):
8.1. dienpinigiai;
8.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
8.3. kelionės  į  užsienio  valstybę (valstybes) visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat  nuvykimo  visų  rūšių  transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;
8.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo  išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį  gali sudaryti  sveikatos  draudimas, draudimas  nuo   nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės  atsakomybės draudimas;
8.5. mokėjimo už kelius, taip pat transporto  priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
8.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas  atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto  priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius  duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone. Vykstant komandiruoto  darbuotojo  transporto priemone, įsakyme būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį, nuvažiuotų kilometrų skaičių; degalų sunaudojimo normą 100 km, nustatytą vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtinta netarnybinio automobilio naudojimo komandiruotės tikslams metodika;
8.7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
8.8. automobilių  saugojimo  aikštelėse  užsienio  valstybėje (valstybėse) išlaidos;
8.9. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar  kitą renginį - registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
8.10. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta  šių Taisyklių 7.1-7.9 ir 7.11 punktuose nurodytoms komandiruotės išlaidoms apmokėti;
8.11. kitos  su  komandiruote  susijusios  būtinos  išlaidos (registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos).
9. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo  ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimas, įvairios papildomos asmeninės paslaugos), neapmokamos.
10. Dienpinigiai mokami:
10.1.  pagal finansų ministro patvirtintas  dienpinigių užsienio valstybėse normas;
10.2. už įsakyme ar potvarkyje nurodytą laiką. Vykstant į užsienio valstybę, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio valstybės, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama 50 procentų finansų ministro patvirtintos  dienpinigių  užsienio valstybėje normos. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėse normos taikomos  atsižvelgiant  į  kiekvienoje  užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena. Kai darbuotojas, vykdamas į tarnybinę komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias užsienio valstybes, už šią dieną mokamas finansų ministro patvirtintų dienpinigių tose užsienio valstybėse normų vidurkis.
10.3. 50  procentų  finansų  ministro patvirtintų dienpinigių užsienio valstybėje normos, o jeigu darbuotojas apsilanko keliose užsienio valstybėse, - 100 procentų finansų ministro patvirtintų dienpinigių  tose  užsienio  valstybėse normų vidurkio, kai tarnybinė komandiruotė trunka vieną dieną;
10.4. darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę  (valstybes)  ir  užsienio  valstybėje  aprūpinamam dienpinigiais, gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėti dienpinigiai neviršijant 30 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, o aprūpinamam maitinimu, gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų  finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos (išskyrus 16 punktą).
11. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija  50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija  minimalios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį  minimalaus valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.
12. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:
12.1. pagal finansų ministro patvirtintas gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėse normas (išskyrus 11.2 ir 11.3 punktuose nurodytus atvejus);
12.2. pagal faktines išlaidas:
12.2.1. oficialių valstybinių delegacijų nariams ir jų šeimų nariams, vykstantiems į užsienį teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos oficialios valstybinės delegacijos sudėtyje; 
12.2.2. kai gyvenamąjį plotą užsako renginio organizatoriai;
12.3. darbuotojui (išskyrus 11.2 punkte nurodytus atvejus), vykstančiam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), gali būti apmokamos didesnės gyvenamojo ploto  nuomos  išlaidos,  negu finansų ministro patvirtinta gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norma, jeigu su tuo sutinka įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau ši suma negali viršyti 30 procentų finansų ministro patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos. Suma, viršijanti finansų ministro patvirtintą gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normą, nelaikoma komandiruočių kompensacija.
13. Komandiruotės išlaidos, nurodytos 7.2-7.11 punktuose, apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.
14. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti išmokamas komandiruotės išlaidų avansas eurais arba užsienio valiuta pagal Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, galiojusius avanso išmokėjimo dieną. Avansas gali būti išmokamas ir tais atvejais, kai komandiruotės išlaidas įstaigai kompensuoja užsienio institucijos.
15. Jeigu  avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, tarnybinės komandiruotės  išlaidos atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) tik eurais, o išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos  pagal  išvykimo į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) dieną galiojusius euro ir užsienio valiutų santykius nustatytus Europos centrinio banko  arba nustatomus  Lietuvos banko.
16. Jeigu avansas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) vykstančiam darbuotojui buvo išmokėtas užsienio valiuta ne tos valstybės, į kurią vykstama, darbuotojas turi pateikti gautos užsienio valiutos keitimo į kitą užsienio valiutą dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kredito įstaigos. Nepateikus šio dokumento, išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal avanso išmokėjimo dieną (jeigu avansas nebuvo išmokėtas, - išvykimo į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) dieną) galiojusį euro ir bazinės valiutos oficialų kursą, nustatytą Europos centrinio banko, o jeigu jis neskelbia,- pagal  Lietuvos banko nustatomus euro ir užsienio valiutų santykius.
17. Siunčiant darbuotoją į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę  (valstybes) ekvivalentinių nevaliutinių pasikeitimų sąlygomis,  viena valstybė moka kitos valstybės specialistų išlaikymo išlaidas vidaus valiuta pagal susitarimą.
   
III. TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS
   
18. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę  komandiruotę Lietuvos  Respublikos  teritorijoje,  jam  apmokamos šios komandiruotės išlaidos:
18.1. dienpinigiai - 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką;
18.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
18.3. kelionės į komandiruotės vietą (vietas) ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;
18.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas  atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto  priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius  duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone. Vykstant komandiruoto  darbuotojo  transporto priemone, įsakyme būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį nuvažiuotų kilometrų skaičių; degalų sunaudojimo normą 100 km, nustatytą, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtinta netarnybinio automobilio naudojimo komandiruotės tikslams, metodika;
 18.5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
 18.6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar  kitą renginį, - registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
18.7. automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotos vietovės teritorijoje išlaidos.
 19. Visos šio Tvarkos aprašo 17.2-17.7 punktuose  nurodytos komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.
 20. Tais atvejais, kai komandiruojama į įvairius renginius (konferencijas, pasitarimus, simpoziumus, meno festivalius ir panašiai), kurių organizatoriai apmoka komandiruotų  darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės) išlaidas, gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto  asmens sprendimu gali būti mokami   dienpinigiai neviršijant 30 procentų šios Tvarkos aprašo 17.1 punkte nurodytos dienpinigių normos.
 21. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

                 22. Kai į komandiruotės laiką įeina poilsio ar švenčių dienos, komandiruotajam darbuotojui už faktiškai būtą laiką komandiruotėje atsiskaitoma Darbo kodekso nustatyta tvarka.

  

IV. AVANSO IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

23. Prašyme nurodyto dydžio avansas išduodamas, pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke, tik esant pasirašytam gimnazijos direktoriaus įsakymui.

24. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti vyr. buhalteriui komandiruočių išlaidų  atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas.

25. Nepanaudoto avanso likutis  per 3 darbo dienas turi būti grąžinamas į gimnazijos banko sąskaitą.

26. Avansas kitos komandiruotės išlaidoms apmokėti gali būti išduodamas tik visiškai atsiskaičius už anksčiau gautus avansus.

 

V. KURO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS , VYKSTANT Į KOMANDIRUOTĘ

NETARNYBINIU AUTOMOBILIU

 

27. Netarnybinis automobilis – tai darbuotojo, jo šeimos nario ar kito asmens nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma ir naudojama transporto priemonė.

28. Vykti į komandiruotę netarnybiniu automobiliu gimnazijos darbuotojas gali tuo atveju:

28.1. jeigu tai yra ekonomiškai naudingiau nei naudotis visuomeniniu transportu;

28.2. kai nėra galimybės nuvykti į komandiruojamą vietą visuomeniniu transportu;

28.3. kai į komandiruotę siunčiamas ta pačia transporto priemone ne vienas darbuotojas;

28.4. kai su gimnazijos darbuotoju į renginius ar sporto varžybas  ta pačia transporto priemone vyksta ir mokiniai (kai nėra galimybės mokinius nuvežti gimnazijos transporto priemone).

29. Vykstant į komandiruote nuosavu automobiliu apmokamos tik degalų išlaidos. Amortizacijos, privalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimo, nelaimingų atsitikimų kelyje  ir kt. išlaidos nekompensuojamos.

30. Darbuotojas, vykstantis į tarnybinę komandiruotę, teikia gimnazijos direktoriui „Prašymą leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas“   (1 priedas), kuriame nurodo komandiruotės vietą ir tikslą, transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį, degalų rūšį. Kartu pateikia ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

31. Leidimas vykti į tarnybinę komandiruotę netarnybiniu automobiliu įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma:

31.1. komandiruotės tikslas, data, vieta, kartu vykstančių darbuotojų ar mokinių pavardės;

31.2. transporto priemonės markė ir modelis, degalų rūšis;

31.3. tvirtinama nurodyto automobilio degalų sunaudojimo norma 100 km., nustatyta vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtinta  netarnybinio  automobilio  naudojimo komandiruotės tikslams metodika;

31.4. tvirtinamas numatomų nuvažiuoti kilometrų skaičius nuo darbo vietos iki komandiruotės vietos. Kilometrų skaičius apskaičiuojamas naudojant atstumų tarp Lietuvos Respublikos miestų skaičiuokle pateikta interneto svetainėje http://www.maps.lt.

32. Kuro sąnaudos kompensuojamos  degalų įsigijimą patvirtinančio dokumento pagrindu. Degalų pylimo čekio data turi būti ne vėlesnė nei komandiruotės diena ir ne ankstesnė nei komandiruotės dienos išvakarės.

                                                      

           VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  
33. Gimnazijos darbuotojai pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą paskelbti Pandėlio gimnazijos interneto svetainėje.
35.  Šio Tvarkos aprašo laikymosi kontrolę atlieka gimnazijos vyr. buhalteris.                 
            _______________________________


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.